Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Светосавска академија ЕТШ "Славка Ђурђевић":

Први део: #mctmp

Други део: #mctmp

Flag Counter

У школи постоје и функционишу:

o   Тим за Школски развојни план у саставу:

  • Горан Николић, директор
  • Драгана Јевремовић, педагог, координатор тима
  • Марија Станојевић, социолог
  • Бојана Павловић, проф. географије
  • Славица Симић, проф. рачуноводства
  • Бранислав Ћаћић, проф. правне групе предмета
  • Даница Исаиловић, проф. српског језика
  • Србољуб Ђурђевић, председник Школског одбора

(Активности и одступања од Школског развојног плана приказана су Анексом школског развојног плана, који је посебан документ.)

o   Тим за самовредновање и  вредновање  рада школе

o   Тим за планирање и израду Школског програма, чији је задатак планирање и израда Школског програма за наредни период

o   Тим за инклузију

(Програм рада је посебан документ и налази се у стручној служби.)

o   Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања


Програм сарадње са друштвеном средином

Сарадња са родитељима

Сарадња с родитељима се остварује кроз индивидуалне разговоре, родитељске састанке и Савет родитеља. Са родитељима сарађују сви запослени који су укључени у васпитно-образовни рад (одељенске старешине, професори, стручна служба, секретар и директор).

Сарадња са родитељима оствариће се преко месечних родитељских састанака: пет редовних за анализу успеха и васпитно-образовног процеса у школи, а по потреби и преко ванредних родитељских састанака. Преко Савета родитеља – тј. одређених комисија о битним питањима ученичког стандарда, живота и рада у школи – сваког месеца. Преко трибина за родитеље. Преко одређених акција и манифестација у смислу материјалне помоћи школи и на културном плану.

Сарадња са осталим организацијама и институцијама

1. Сарадња са школама  

Школа ће остварити  повезивање са осталим средњим школама око заједничких акција и програма. Планирају се узајамне посете о Дану школе, као и међусобне посете око спортских такмичења ученика.

2. Сарадња са Здравственим центром 

Из  Здравственог центра долазе стручна лица за обављање систематских, здравствених и стоматолошких прегледа.

3. Сарадња са Центром за социјални рад

Посебна сарадња са Центром се остварује у вези са породицама и ученицима са социјалним статусом. Осим ове сарадње, ученици правне струке обављају професионалну праксу.

4. Сарадња са Службом унутрашњих послова

Сарадња са овом службом остварује се кроз  превенцију, откривање и сузбијање малолетничке деликвенције. Укључивање МУП-а у поједине активности школе (екскурзије, манифестације са великим бројем учесника, завршетак године...).

5. Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја на општинском, окружном и републичком нивоу по свим питањима просветне струке, ради испуњења циљева и задатака предвиђених од стране МП, као и иновирања и осавремењавања рада  и живота у школи.

6. Сарадња са локалном самоуправом – континуирано током целе школске године, поводом спортских, културних и других манифестација које су у организацији са локалном самоуправом; информисање локалне заједнице о актуелним потребама школе путем конкретних иницијатива, предлога и пројеката с циљем унапређења рада. Као знак сталности, објективности и принципијелности, локална самоуправа учествује у награђивању ученика на крају наставног периода.

7. Сарадња са културним установама у граду и Републици

По договору са Културним центром, једном месечно ученици ће посећивати позоришне, биоскопске и сличне представе. Посете Музеја биће око сваке нове поставке и потребе извођења часа у самом Музеју (што је предвиђено Програмом рада наставника). Музеј наиве ће бити посећен за време редовних часова ликовне културе.