Економско-трговинска школа "Славка Ђурђевић" Јагодина

Почетна О школи Вести Ванредни ученици Упис Запослени Службе Библиотека Ресторан Контакт

Образовни профили

Образовни профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

Назив квалификације: Економски техничар

Подручје рада: Економија, право и администрација

Ниво квалификације: IV

Трајање образовања: четири године

Стручне компетенције:

 • Обављање послова рачуноводства и финансија
 • Обављање банкарских послова и послова осигурања
 • Обављање комерцијалних послова
 • Обављање послова комуникације и администрације
 • Опис рада

  Обављање послова рачуноводства и финансија
 • Контирање и књижење на основу документације
 • Израда обрачуна (амортизације, доприноси, порези)
 • Припремање финансијских извештаја
 • Обављање послова платног промета
 • Обављање задатака везаних за усаглашавање стања
 • Обављање послова са документацијом
 • Обављање банкарских послова и послова осигурања
 • Пружање сервисних услуга у банкарству и осигурању
 • Продаја производа и услуга у банкарству и осигурању
 • Обављање благајничког пословања
 • Вођење евиденције у банкарском пословању и пословима у осигурању
 • Обављање комерцијалних послова
 • Учешће у истраживању тржишта, планирању и спровођењу маркетиншких активности
 • Учешће у планирању и реализацији купопродајних активности
 • Организовање пријема, отпреме и складиштења робе
 • Обављање административних послова у области набавке и продаје
 • Обављање послова комуникације и администрације
 • Комуницирање са странкама
 • Вођење протокола (записника) на састанцима и састављање извештаја по налогу претпостављеног
 • Пружање основних информација клијентима о привредном друштву
 • Припремање промоције и презентације
 • Управљање општом административном документацијом
 • Циљеви стручног образовања

  Циљ стручног образовања за образовни профил ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање ученика за вођење администрације, комуникацију са клијентима и сарадницима, обављање рачуноводствених, финансијских, комерцијалних, банкарских послова и послова осигурања

  Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученикеда се оспособљавају за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту
 • примену безбедносних и здравствених мера у процесу рада
 • примену мера заштите животне средине у процесу рада
 • употребу информатичке технологије у: прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу