Економско-трговинска школа "Славка Ђурђевић" Јагодина

Почетна О школи Вести Ванредни ученици Упис Запослени Службе Библиотека Ресторан Контакт

Образовни профили

Образовни профил: ПРАВНО-ПОСЛОВНИ ТЕХНИЧАР

Назив квалификације: Правно-пословни техничар

Подручје рада: Економија, право и администрација

Ниво квалификације: IV

Трајање образовања: четири године

Стручне компетенције:

 • Вођење правно-пословне администрације
 • Обављање оперативних послова у области јавне управе
 • Обављање пословне коресподенције и комуникације
 • Вођење администрације о запосленима
 • Планирање и организовање пословних активности
 • Опис рада

  Вођење правно-пословне администрације
 • Примање поште, аката и документације
 • Обрада поште, аката и документације
 • Одлагање поште, аката и документације
 • Прикупљање и оперативна обрада података по налогу претпостављених
 • Обављање оперативних послова у области јавне управе
 • Израда једноставних примера управних аката
 • Вођење записника
 • Вођење матичне евиденције
 • Обављање пословне коресподенције и комуникације
 • Комуницирање са странкама на матерњем и страном језику (усмена и писмена)
 • Интерна и екстерна службена комуникација са државним и другим органима који имају јавна овлашћења по налогу претпостављеног
 • Обављање пословне и службене кореспонденције са физичким и правним лицима
 • Вођење протокола (записника) на састанцима и састављање извештаја по налогу претпостављеног
 • Вођење администрације о запосленима
 • Вођење евиденције о запосленима
 • Припрема документације за пријем нових радника
 • Пријављивање и одјављивање запослених
 • Израда потврда, уверења и решења по основу радног односа
 • Планирање и организовање пословних активности
 • Израда плана активности
 • Организовање различитих врста догађаја
 • Организовање службених путовања
 • Припремање и организовање састанака
 • Вршење техничких припрема за промоцију и презентацију
 • Циљеви стручног образовања

  Циљ стручног образовања за образовни профил ПРАВНО - ПОСЛОВНИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање ученика за вођење администрације, комуникацију са клијентима и сарадницима, обављање рачуноводствених, финансијских, комерцијалних, банкарских послова и послова осигурања

  Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученикеда се оспособљавају за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту
 • примену безбедносних и здравствених мера у процесу рада
 • примену мера заштите животне средине у процесу рада
 • употребу информатичке технологије у: прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу