Економско-трговинска школа "Славка Ђурђевић" Јагодина

Почетна О школи Вести Ванредни ученици Упис Запослени Службе Библиотека Ресторан Контакт

Образовни профили

Образовни профил: ТРГОВАЦ

Назив квалификације: Трговац

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

Ниво квалификације: III

Трајање образовања: три године

Сврха квалификације: Продаја и набавка робе.

Стручне компетенције:

 • Припрема и организација процеса рада у продавници
 • Набавка робе
 • Складиштење и чување робе у приручном складишту продавнице
 • Продаја робе
 • Одржавање презентације робе изван продавнице
 • Опис рада

  Припрема и организација процеса рада у продавници
 • Проверава исправност техничких уређаја продавнице
 • Припрема средства за рад у продавници
 • Контрола залиха
 • Набавка робе
 • Вођење евиденције о добављачима
 • Набавка робе од добављача
 • Требовање и израда поруџбенице на основу плана набавке и висине залиха робе у продавници
 • Преузимање робе од добављача
 • Припрема калкулације малопродајне цене производа
 • Складиштење и чување робе у приручном складишту продавнице
 • Вођење евиденције о роби у складишту
 • Пријем робе – квантитативна и квалитативна контрола робе
 • Распоређивање робе у складишту
 • Обезбеђење одговарајућих услова за чување робе до продаје
 • Контрола квалитета робе у складишту
 • Прикупљање, сортирање и одлагање отпада (робе и амбалаже)
 • Припрема робе за продају
 • Допуњавање залиха
 • Продаја робе
 • Комуникација са купцем
 • Пружање информација купцима о карактеристикама робе и начину употребе
 • Непосредна продаја (нпр. мерење тражене количине робе)
 • Наплата продате робе
 • Паковање продате робе и испраћај купца
 • Обављање рада на каси и контрола пазара
 • Израда спецификације и уплата дневног пазара
 • Евиденција и праћење продаје робе
 • Утврђивање резултата продаје
 • Спровођење послова снижења цена, промоција и акционих продаја у продавници
 • Организовање и спровођење пописа робе – инвентарисање
 • Одржавање презентације робе изван продавнице
 • Припрема терена (избор локације, одабир објекта, позивање гостију, поставка експоната и пријем гостију)
 • Представљање производа
 • Вођење продајног разговора са гостима/купцима
 • Сређивање простора/објекта након завршене презентације
 • Израда месечног плана продаје
 • Достављање дневног, недељног и периодичног извештаја о спроведеним презентацијама
 • Циљеви стручног образовања

  Циљ стручног образовања за квалификацију ТРГОВАЦ је оспособљавање лица за припрему и организацију процеса рада у продавници, набавку робе, складиштење и чување робе, продају робе, одржавање презентације новог производа.

  Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученикеда се оспособљавају за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту;
 • ефикасан рад у тиму;
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
 • благовремено реаговање на промене у радној средини;
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
 • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
 • примену мера заштите животне средине ускладу са концептом одрживог развоја;
 • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.