Економско-трговинска школа "Славка Ђурђевић" Јагодина

Почетна О школи Вести Ванредни ученици Упис Запослени Службе Библиотека Ресторан Контакт

Образовни профили

Образовни профил: ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР

Назив квалификације: Туристичко-хотелијерски техничар

Подручје рада: трговина, угоститељство и туризам

Ниво квалификације: IV

Трајање образовања: четири године

Стручне компетенције:

 • Израда и продаја туристичких услуга
 • Праћење реализације туристичких услуга
 • Обављање рецепцијских послова у хотелу
 • Организовање скупова и пратећих услуга у хотелу или преко агенције
 • Комуникација и организација рада у хотелу и агенцији.
 • Опис рада

  Припрема туристичких услуга
 • Прикупљање информација за одређену туристичку услугу
 • Дефинисање свих неопходних чинилаца конкретне туристичке услуге
 • Контактирање партнера -добављача ради прикупљања понуде
 • Припрема неопходних информација за потписивање уговора
 • Израда предрезервација
 • Израда туристичких услуга
 • Састављање програма туристичке услуге (путовања)
 • Дефинисање списка услуга за калкулацију
 • Израда предлога калкулације
 • Учествовање у формирању коначног програма и/или понуде
 • Примање и преношење информација у оквиру служби
 • Пласирање туристичких услуга
 • Вршење корекције понуде на основу конкретног захтева
 • Пружање додатних информација о свим услугама
 • Контактирање потенцијалних клијената (корисника услуге)
 • Рекламирање својих услуга у непосредном контакту са клијентом
 • Рекламирање саобраћајних услуга у непосредном контакту са клијентом
 • Продаја туристичких услуга
 • Обављање непосредне продаје туристичких услуга
 • Израда и испостављање предрачуна
 • Евидентирање продаја туристичких услуга
 • Евидентирање и продаја саобраћајних услуга
 • Евидентирање уплата продатих туристичких услуга (користећи софтвер)
 • Израда и издавање ваучера и остале пратеће документације (користећи софтвер)
 • Вршење резервација услуга
 • Израда дневних и сменских извештаја и извештаја за рачуноводство
 • Праћење реализације туристичких услуга
 • Дефинисање коначне листе корисника услуга
 • Израда коначне резервације и прослеђивање извршиоцима услуга
 • Праћење квалитета извршене услуге
 • Организовање измене у новонасталим ситуацијама
 • Анкетирање корисника услуга (прикупља утисака корисника по реализацији)
 • Обављање рецепцијских послова у хотелу
 • Пријем гостију
 • Одјава гостију
 • Вођење евиденције - књиге гостију
 • Пружање информација о понуди ванпансионских услуга
 • Пружање разних обавештења гостима
 • Издавање хотелског рачуна
 • Обављање унутрашње и спољне комуникације
 • Организовање скупова и пратећих услуга у хотелу или преко агенције
 • Израда позивница
 • Регистрација учесника
 • Спровођење протокола скупа
 • Промоција скупова
 • Организовање пратећих приредби скупова
 • Организовање слободног времена учесника скупа
 • Циљеви стручног образовања

  Циљ стручног образовања за квалификацију ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање лица за припрему, израду, пласирање и продају туристичких услуга у агенцији и саобраћајно-туристичким предузећима, обављање рецепцијских послова у хотелу, као и за организовање скупова и пратећих услуга у хотелу или преко агенције.

  Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту
 • примену безбедносних и здравствених мера у процесу рада
 • примену мера заштите животне средине у процесу рада
 • употребу информатичке технологије у: прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу

 • Стручне компетенције Знања Вештине Способности и ставови
  Израда туристичких услуга
 • објасни начине и поступке креирања туристичке услуге
 • опише начин и поступке припреме уговора које ће склапати са партнером у окружењу
 • наведе и објасни фазе израде програма туристичке услуге (путовања)
 • наведе услуге за калкулацију
 • наведи елементе понуде туристичке услуге
 • наведе и објасни фазе рекламирања саобраћајних услуга
 • прикупља информације за одређену туристичку услугу
 • контактира партнера-добављача ради прикупљања понуде
 • израђује резервацију
 • припрема неопходне информације за потписивање уговора
 • саставља програм туристичке услуге (путовања)
 • врши корекцију понуде на основу конкретног захтева
 • формира коначан програм и/или понуду
 • израђује предлог калкулације
 • прима и преноси информације у оквиру служби
 • савесно, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове
 • ефикасно планира и организује време
 • испољи позитиван однос према значају спровођења прописа и важећих стандарда у туристичкој делатности
 • испољи позитиван однос према функционалности и техничкој исправности уређаја и алата које користи при обављању посла
 • испољи љубазност, комуникативност, предузимљивост, флексибилност у односу према сарадницима и клијентима
 • ради у тиму
 • буде оријентисан према клијенту
 • буде прилагодљив на промене у раду и да решава проблеме у раду
 • испољи аналитичност, самокритичност и објективност при обављању посла
 • испољи позитиван однос према професионалноо-етичким нормама и вредностима
 • Продаја туристичких услуга
 • објасни фазе припреме извођења туристичког путовања
 • наводи елементе за израду дневних и сменских извештаја и извештаја за рачуноводство
 • обавља продају туристичких услуга
 • израђује и испоставља предрачун
 • евидентира продају туристичких услуга
 • евидентира продају саобраћајне услуге
 • евидентира уплату продатих туристичких услуга (користећи софтвер)
 • врши резервацију услуга
 • израђује дневне и сменске извештаје и извештаје за рачуноводство
 • Прађење реализације туристичких услуга
 • опише начин и поступке израде коначне резервације
 • дефинише коначне листе корисника услуга
 • израђује коначне резервације и прослеђује извршиоцима услуга
 • прати квалитет извршене услуге
 • организује измене у новонасталим ситуацијама
 • анкетира корисника услуга(прикупља утиске корисника по реализацији)
 • Обављање рецепцијских послова у хотелу
 • објасни организацију рада рецепцијске службе
 • објасни начине и поступке пријема гостију
 • објасни начине и поступке одјаве гостију
 • наводи елементе за вођење евиденције - књиге гостију
 • опише начин и поступке за пружање информација о понуди ванпансионских услуга
 • опише начин и поступке пружања разних обавештења гостима
 • објасни начине и поступке издавања хотелског рачуна
 • објасни начине и поступке обављања унутрашње и спољне комуникације
 • услужи госте у хотелу
 • комуницира са гостима и клијентима на страним језицима
 • прима госте у хотел
 • одјављује госте
 • води евиденцију - књиге гостију
 • пружа информације о понуди ванпансионских услуга
 • пружа разна обавештења гостима
 • издаје хотелски рачун
 • обавља унутрашње и спољне комуникације
 • Организовање скупова и пратећих услуга у хотелу или преко агенције
 • опише начин и поступке за реализацију хотелских послова везаних за организовање скупова
 • наводи елементе за израду позивница
 • наведе и објасни поступке регистрације учесника скупова
 • наведе и објасни фазе протокола скупа
 • опише начин и поступкеза промоцију скупова
 • дефинише пратеће приредбе скупова
 • опише начин и поступке за пружање информација о понуди за слободно време учесника скупа
 • обавља хотелске послове везане за организовање скупова
 • израђује позивнице
 • обавља регистрацију учесника
 • организује реализацију протокола скупа
 • врши промоцију скупова
 • организује пратеђе приредбе скупова
 • организује слободно време учесника скупа
 • Комуникација и организација рада у хотелу и агенцији
 • наводи елементе за вођење пословне комуникације и кореспонденције са клијентима/гостима, сарадницима и партнерима
 • опише начин и поступке опхођења и бриге о клијентима/гостима
 • наводи елементе за планирање, припрему радног места и организације рада
 • опише начин и поступке за примање и преношење информација у оквиру служби
 • наводи елементе за израду извештаја и статистичких прегледа
 • познаје важеће процедуре и стандарде квалитета рада у хотелу и агенцији
 • препознаје законске прописе у туризму и у угоститељству
 • изабере одговарајућу документацију за реализацију одређене туристичке услуге
 • користи вокабулар једног страног језика неопходан за комуникацијску ситуацију у туризму
 • комуницира са клијентом/гостом на страном језику
 • брине о клијентима/гостима
 • пружа додатне информације о свим услугама